Vedtægter

Salten Skov Forsamlingshus

Ryvej 22, Salten Skov, 8653 Them, Tlf. 42 48 58 34.

 • 1

Salten Skov Forsamlingshus er en forening med hjemsted i Salten Skov.

 • 2

Formål:

Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for lokalområdets befolkning, herunder især for folkeligt og kulturelt arbejde.

 • 3

Medlemskab:

Enhver kan optages som medlem, såfremt vedkommende tilslutter sig foreningens formål. Det står bestyrelsen frit for at udelukke et medlem, hvis der findes særligt anliggende hertil.

 • 4

Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisorer.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker udelukkende via elektroniske medier.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt stemmeflertal af foreningens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed gør lodtrækning udslag. Til vedtagelse af beslutningen, som går ud på forandring i foreningens vedtægter, skal halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede og ¾ af de afgørende stemmer skal være for forslaget. Er det ikke tilfældet, sammenkaldes med 12 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, og denne kan da, uden hensyn til det antal medlemmer der er fremmødt, vedtage de stillede forslag med 2/3 af de fremmødte stemmer.

 • 5

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 2/3 af bestyrelsen ønsker det eller 15 % af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

 • 6

Bestyrelse:

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på indtil 5 + 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflertal. Suppleanter vælges for et år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter sin forretningsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 7

Drift:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber.

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren. Beslutning af køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen.

 • 8

Kapitalforhold og hæftelse:

Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamling blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler samt kontingenter.

Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

 • 9

Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger den ordinære generalforsamling. Til kontrol af regnskab vælges 2 bilagskontrollanter blandt foreningens medlemmer. Hvert år afgår en af kontrollanterne. Kontrollanterne skal gennemgå årsregnskabet og afgive erklæring herom.

 • 10

Opløsning:

Til ophævelse af foreningens virke kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Silkeborg kommune.
Således vedtaget på generalforsamlingen
Den 24. marts 1955
Ændret på generalforsamlingen den 6. maj 1981.

Ændret på generalforsamlingen den 26. april 2016